కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

లోగానియేసి

లోగానియేసి అనేది పుష్పించే మొక్కల కుటుంబం, ఇందులో 106 జాతులు మరియు 3000 జాతుల చెట్లు, పొదలు మరియు మూలికలు ఉన్నాయి.