కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

గ్రే 2 కేజీల అలంకార సహజ గులకరాళ్లు

( Plant Orders )

  • Discover High-Quality Plants from Around the India with Kadiam Nursery
  • Kadiam Nursery: Your Premier Destination for Wholesale Plant Orders
  • Minimum purchase order: 50,000 for AP Telangana; 1,00,000+ for other states.
  • Vehicle Arrangement for Plant Transport: No Courier Service Available
  • Global Shipping Made Easy with Kadiam Nursery: Order Your Favorite Plants Today

Please Note: Plant Variations May Occur Due to Natural Factors - Trust Kadiam Nursery for Reliable Quality.

అసలు ధర Rs. 799.00
ప్రస్తుత ధర Rs. 711.00
మీ ఇంటి అలంకరణను అప్రయత్నంగా మెరుగుపరచడానికి ఉపయోగించే అనేక రకాల ఉత్పత్తులను మేము కలిగి ఉన్నాము.