కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

పాంటెడెరియాసి

పాంటెడెరియాసి పుష్పించే మొక్కల కుటుంబం. ప్రపంచంలో దాదాపు 1000 జాతులు ఉన్నాయి, వీటిలో అత్యంత సాధారణమైనవి పెక్టోకారియా జాతి.