కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

రిప్సాలిడోప్సిస్

రిప్సాలిడోప్సిస్ అనేది సులభంగా ఎదగగల, కరువును తట్టుకోగల మొక్క, ఇది సుదీర్ఘంగా పుష్పించే కాలం. పువ్వులు వాటి ఆకారం మరియు రంగు కారణంగా తరచుగా "పైనాపిల్స్" అని పిలుస్తారు. రిప్సాలిడోప్సిస్ తక్కువ కాంతి మరియు నీడ కోసం అద్భుతమైనది