కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

తామరికేసి

టామరికేసి కుటుంబం, లేదా బాక్స్ కుటుంబం, దాదాపు 45 జాతులలో 600 జాతులను కలిగి ఉన్న పుష్పించే మొక్కల కుటుంబం. ఇది ప్రపంచంలో అత్యంత విస్తృతమైన ఆహార మొక్క, గోధుమ (ట్రిటికం) మరియు అనేక విలువైన కలప చెట్లను కలిగి ఉంది.