కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

కొబ్బరి మల్చ్ మాట్స్ 8 అంగుళాలు (5 ప్యాక్)

( Plant Orders )

  • Discover High-Quality Plants from Around the India with Kadiam Nursery
  • Kadiam Nursery: Your Premier Destination for Wholesale Plant Orders
  • Minimum purchase order: 50,000 for AP Telangana; 1,00,000+ for other states.
  • Vehicle Arrangement for Plant Transport: No Courier Service Available
  • Global Shipping Made Easy with Kadiam Nursery: Order Your Favorite Plants Today

Please Note: Plant Variations May Occur Due to Natural Factors - Trust Kadiam Nursery for Reliable Quality.

అసలు ధర Rs. 399.00
ప్రస్తుత ధర Rs. 369.00

ఉత్పత్తి పొడవు: 20.5 సెం.మీ

ఉత్పత్తి వెడల్పు: 20.5 సెం.మీ

ఉత్పత్తి ఎత్తు: 20.5 సెం.మీ