కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

అమరంథస్ త్రివర్ణ ప్యాక్ 30 గ్రా

( Plant Orders )

  • Discover High-Quality Plants from Around the India with Kadiam Nursery
  • Kadiam Nursery: Your Premier Destination for Wholesale Plant Orders
  • Minimum purchase order: 50,000 for AP Telangana; 1,00,000+ for other states.
  • Vehicle Arrangement for Plant Transport: No Courier Service Available
  • Global Shipping Made Easy with Kadiam Nursery: Order Your Favorite Plants Today

Please Note: Plant Variations May Occur Due to Natural Factors - Trust Kadiam Nursery for Reliable Quality.

అసలు ధర Rs. 59.00
ప్రస్తుత ధర Rs. 40.00
అమరాంతస్ త్రివర్ణ, తినదగిన అమరాంత్ అని పిలుస్తారు, ఇది అమరాంతస్ కుటుంబానికి చెందిన అమరాంతస్ జాతికి చెందిన పుష్పించే మొక్క. ఈ మొక్క తరచుగా అలంకార మరియు పాక ప్రయోజనాల కోసం సాగు చేయబడుతుంది.