కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

కార్నేషన్ చౌబాద్ మిక్స్ (డయాంథస్ కారియోఫిల్లస్) విత్తనాలు (50 విత్తనాల ప్యాక్)

( Plant Orders )

  • Discover High-Quality Plants from Around the India with Kadiam Nursery
  • Kadiam Nursery: Your Premier Destination for Wholesale Plant Orders
  • Minimum purchase order: 50,000 for AP Telangana; 1,00,000+ for other states.
  • Vehicle Arrangement for Plant Transport: No Courier Service Available
  • Global Shipping Made Easy with Kadiam Nursery: Order Your Favorite Plants Today

Please Note: Plant Variations May Occur Due to Natural Factors - Trust Kadiam Nursery for Reliable Quality.

అసలు ధర Rs. 50.00
ప్రస్తుత ధర Rs. 40.00

కార్నేషన్ మిక్స్ ఒక అన్యదేశ శీతాకాలపు పువ్వు

రాత్రి ఉష్ణోగ్రత 20-25°C ఉన్నప్పుడు విత్తండి
మొక్క ఎత్తు: 45 సెం.మీ
పండు పరిమాణం: 6 సెం.మీ
నాటడం దూరం: 30 సెం.మీ
దీనికి ఉత్తమమైనది: కుండలు
విత్తే విధానం: మొలక