కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

నెపెంథేసి

Nepenthaceae అనేది పుష్పించే మొక్కల కుటుంబం, ఇందులో అమోమమ్, అసరుమ్, బెలమ్‌కాండా, కార్డియోస్పెర్మ్, కారిస్సా మరియు నేపెటా జాతులు ఉన్నాయి.