కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

ఆక్సాలిడేసి

ఆక్సాలిడేసి పుష్పించే మొక్కల కుటుంబం, ఇందులో ముఖ్యమైన జాతులు ఆక్సాలిస్ మరియు హెలెబోరస్ ఉన్నాయి.

ఫిల్టర్లు